Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү мекемелеринин окуучулары үчүн окуу предметтери боюнча тесттердин үлгүлөрү

     Тесттер мамлекеттик билим стандартына жана окуу программаларына ылайык иштелип чыккан.

     Сунуш кылынган тест үлгүлөрү жалпы билим берүүчү мектептердин 9 жана 11-класстарынын окуучулары үчүн даярдалган.

     Тест тапшырмаларын окуу жүрүмүн уюштурууда, өтүлгөн материалды бышыктоодо, окуучулардын өздөштүргөн көндүмдөрүн, билимдерин тутумдаштырууда жана күндөлүк, тематикалык, чейректик билимдерине көзөмөл жүргүзүүдө, ошондой эле окуучуларга өз алдынча даярданууда колдонууга сунушталат.

 

Образцы тестов по учебным предметам для учащихся общеобразовательных организаций Кыргызской Республики

     Тесты разработаны в соответствии с государственными образовательными стандартами и учебными программами.

     Предложенные образцы тестов подготовлены для учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных школ.

     Тестовые задания рекомендуется использовать при организации учебного процесса, закреплении пройденного материала, систематизации приобретенных навыков, умений учащихся, осуществлении текущего, тематического и четвертного контроля знаний, а также самостоятельной подготовки учащихся.

 

Кыргыз тили 11 класс (с кыргызским языком обучения)

Кыргыз тили 11 класс (с русским языком обучения)

Русский язык 11 класс (с русским языком обучения)

Русский язык 11 класс (с кыргызским языком обучения)

Математика 11 класс

Физика 11 класс (с кыргызским языком обучения)

Физика 11 класс (с русским языком обучения)

Биология 11 класс

Английский 11 класс

Французский 11 класс

География 11 класс

Немецкий 11 класс

Химия 11 класс

История 11 класс