Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Улуттук тест жүргүү борборунун Уставына ылайык, акы төлөнүүчү кызматын эсептөөнүн негизинде 2017-жылдын 19-январынан баштап Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларынын тестке ыктыярдуу негизде (көнүгүү жана негизги) катышуу акысынын баасы 150 (жүз элүү) сомго өзгөрүлдү.

       Жалпы билим берүү уюмдарынын окуучуларынын тестке ыктыярдуу негизде (көнүгүү жана негизги) тестке катышуу акысынын прейкуранты:

 

Кызматтын түрү

Саны

Предметтин саны

Баасы (сом менен)

Тестирлөө

1 окуучу

3 предмет

150

 

 

 

 

       В соответствии с Уставом Национального центра тестирования Министерства образования и науки Кыргызской Республики, на основании калькуляции на платные услуги утвержден новый прейскурант цены тестирования (пробного и основного) учащихся общеобразовательных организаций КР на добровольной основе с 19 января 2017 года - 150 (сто пятьдесят) сом.

       Прейскурант цены тестирования (пробного и основного) учащихся общеобразовательных организаций КР на добровольной основе:

 

Наименование услуги

Количество

Кол-во предметов

Цена (в сом)

Тестирование

1 учащийся

3 предмета

150