Урматтуу тесттин катышуучулары!

 

Тесттин жыйынтыктары тест болгон күндөн тартып 15 жумуш күн ичинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин Улуттук тест жүргүзүү борборунун сайтынын сол капталында «Тест жыйынтыктары» бөлүмүнө жарыяланат.

 

Тест жыйынтыгы НЦТ-нын сайтында ыӊгайлуу издөө үчүн аймактарга бөлүнгөн. Өзүӊүзгө керектүү районго (мектеп жайгашкан районго) кирип, өзүнүздүн классты басып (9, 10 же 11), анын ичинен өзүӊүз окуган мектебиӊизди табасыз. Андан кийин, каттоо номериӊиз боюнча өзүнүздүн жыйынтыгыӊызды издеп таба аласыз.

 

Каттоо номери 11 цифрадан турат, алар 4 бөлүккө бөлүнгөн (мисалы, 100-131-09-002) жана тестке катышкандан кийин сиздин колуңузда кала турган Каттоо баракчасынын бөлүгүндө чечмеленип берилет.

 

Мектеп тесттин кагаз бетиндеги жыйынтыгын тестти өткөрүүнү уюштурган райондук/шаардык билим берүү бөлүмүнүн жооптуу кызматкеринен талап кылып ала алат. Кагаз бетине чыгарылган тест жыйынгында тестке катышуучунун каттоо номери, аты-жөнү, тандаган сабактары боюнча алган баллдары көрсөтүлөт жана Улуттук тест жүргүзүү борборунун мөөрү менен тастыкталат.

 

Пайда болгон суроолор боюнча Улуттук тест жүргүзүү борборунун Маалыматтык-техникалык түзүмүнө (312) 66-46-05, 66-37-52 телефондору аркылуу кайрылсаӊыздар болот.

 

 

 

 

Дорогие участники тестирования!

 

Информируем Вас о том, что результаты тестирования будут опубликованы через 15 рабочих дней с даты прохождения тестирования на сайте Национального центра тестирования (НЦТ) Министерства образования и науки КР, в разделе «Результаты тестирования» в левой колонке сайта.

 

 

Результаты тестирования на сайте НЦТ для удобства поиска разделены по регионам, перейдите в нужный вам район (выбрать район расположения школы), затем выберите свой поток класса (9, 10 либо 11), где вы обучаетесь. После чего вы можете найти свой результат по регистрационному номеру.

 

Регистрационный номер состоит из 11 цифр (пример 100-169-09-002), разделенные «-» на 4 части и расписан в Регистрационном листе участника, который остается у вас после прохождения тестирования.

 

Бумажный вариант результатов тестирования школа может запросить в райОО/горОО у ответственного за проведение тестирования. Бумажный вариант заверяется печатью НЦТ, где указаны Регистрационный номер участника, ФИО и результаты по выбранным предметам тестирования.

 

При возникновении вопросов, обращайтесь в Информационно-технический сектор НЦТ по телефону (312) 66-46-05, 66-37-52.